Polish Course

THE COURSE OF POLISH FOR FOREIGNERS

LE COURS DE POLONAIS POUR LES ETRANGERS

KURS POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

course of Polish

The course will be available in early 2022.

It will last one semester.

It will be a paid course.

This will be a course on my online platform.

It is an innovative course based on the reformed POLISH GRAMMAR and ON THE NEW COURSE BOOKS I HAVE WRITTEN.

These textbooks will be available regardless of the course on Amazon.com, however, for course participants, the textbooks will be cheaper (included in the course price).

There are 6 manuals: 1. Polish grammar. Theory. Back to the sources. part 1 (with verb conjugation tables and footnotes)

2. Polish grammar. Theory. Return to sources part 2 (with tables of verb conjugations and footnotes)

3. Comparative grammar: English, Polish, French. Part 1

4. Comparative grammar: English, Polish, French. part 2

5. Polish grammar. Exercises.

6. Conversations in Polish. (attached dictionary of Polish and etymological language)

-------------------------------------------------------------------

Le cours sera disponible début 2022.

Cela durera un semestre.

Ce sera un cours payant.

Ce sera un cours sur ma plateforme en ligne.

C’est un cours innovant basé sur la GRAMMAIRE POLONAISE réformée et les NOUVEAUX LIVRES DE COURS QUE J’AI ÉCRITS.

Ces manuels seront disponibles aussi hors le cours, sur Amazon.com, cependant, pour les participants au cours, les manuels seront moins chers (inclus dans le prix du cours).

Il existe 6 manuels:

1. Grammaire polonaise. Théorie. Retour aux sources. partie 1 (avec tables de conjugaison des verbes et notes de bas de page)

2. Grammaire polonaise. Théorie. Retour aux sources partie 2 (avec tableaux de conjugaisons de verbes et notes de bas de page)

3. Grammaire comparée: anglais, polonais, français. Partie 1

4. Grammaire comparée: anglais, polonais, français. partie 2

5. Grammaire polonaise. Exercer. 6. Conversations en polonais. (dictionnaire ci-joint de la langue polonaise et étymologique)

--------

Kurs będzie dostępny w początkach roku 2022.

Będzie trwał jeden semestr. Będzie to kurs płatny. Będzie to kurs na mojej platformie online.

Jest to kurs nowatorski oparty na zreformowanej GRAMATYCE POLSKIEJ oraz NA NOWYCH NAPISANYCH PRZEZE MNIE PODRĘCZNIKACH DO KURSU.

Te podręczniki będą dostępne niezależnie od kursu na Amazon.com jednak dla uczestników kursu podręczniki będą tańsze (wliczone w cenę kursu).

Podręczników jest 6:

1. Gramatyka polska. Teoria. Powrót do źródeł. część 1 (z tabelami odmian czasowników i przypisami)

2. Gramatyka polska. Teoria. Powrót do źródeł część 2 (z tabelami odmian czasowników i przypisami)

3. Gramatyka porównawcza: angielski, polski, francuski. część 1

4. Gramatyka porównawcza: angielski, polski, francuski. część 2

5. Gramatyka polska. Ćwiczenia.

6. Konwersacje w języku polskim. (załączony słownik języka polskiego i etymologiczny)